Stephen Batchelor: Buddhism without beliefs


Titel: Buddhism without beliefs: A Contemporary Guide to Awakening
Författare: Stephen Batchelor
Org. utgivningsdatum: 1997
Antal sidor: 129

Buddhism without beliefs lägger tyngdpunkten på Dharma practice och förespråkar ett medvetet och självständigt tänkande (alternativa titlar har föreslagits såsom ”Beliefs without Buddhism” och ”Buddhism without Buddhism”…vilket såklart kan diskuteras. Batchelor talar om vad han anser var Buddhas egentliga budskap, och påpekar att Buddha själv inte var Buddhist.). Stephen Batchelor fann det svårt att hitta någon grund för Buddhismens religiösa påståenden, såsom upplysning och återfödelse, varav han har gjort sin egen tolkning och förespråkar ett modernare förhållningssätt.

Han talar istället om en agnostisk ståndpunkt som tar fasta på den konkreta livsföringen, såsom att vara närvarande och observant, leva i nuet, att se varje situation som en unik företeelse som kräver sin egen lösning. Och erbjuder således inte heller några svar eller lösningar på människans våndor, men observerar det egna lidandet som orsakas av begär och självcentrering (med den gyllene medelvägen som mål).

Han verkar inte vara någon antikrist som fördömer resten av mänskligheten till helvetet för sin egna frihets skull, utan värdesätter fortfarande samhällsengagemang och kreativitet högre än filosofi och meditation. Meditation ses som ett medel för mental utveckling, som saknar betydelse om inte insikterna även överförs till praktiken…att enbart sitta ner och tänka på ingenting gör i regel inte någonting bättre (..inte heller att bygga tempel och isolera sig från omvärlden). Men är såklart samtidigt öppen för att bli emotsagd, den agnostiska grunden bottnar i att inte veta och inte heller förkasta andra möjligheter.

CULTURE, ACCORDING TO the Chambers dictionary, is the ”state of being cultivated.” What is to be cultivated, according to the Buddha, is a path of authentic vision, ideas, speech, action, forms of life, resolve, mindfulness, and focused awareness. Hence a culture of awakening is a state in which this path is being cultivated.

Boken är således inte rätt för dem som vill veta mer om Buddhismen. Den riktar sig istället till den som gillar den Buddhistiska läran men som inte är helt övertygad om de religiösa bitarna och vill ha svängrum att göra sina egna iakttagelser och slutledningar.

Jag är lite skeptisk till vissa passager och ordval som förekommer vilket jag snabbt hänvisar till det individualistiska tänkandet.. Även om jag föredrar att vänta med mina reflektioner beträffande författaren tills jag har läst fler av hans böcker och kommit åt hans egentliga förhållning till det som sägs, så är det en bok som överlag överensstämmer med min egen applicering av Buddhismen just nu.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar